ĐỘ CẬN VIỄN & CHIẾT SUẤT PHÙ HỢP

ĐỘ CẬN CHIẾT SUẤT MẮT KÍNH  ĐỘ VIỄN  CHIẾT SUẤT MẮT KÍNH
0 – 2.50 1.56, 1.60 0 – 2.00 1.56, 1.60
2.75 – 3.50 1.60, 1.67 2.25 – 3.00 1.60, 1.67
3.75 – 7.00 1.67, 1.74 3.25 – 5.00 1.67, 1.74
> 7.00 1.74 > 5.00 1.74

Bài Viết Liên Quan